Doorlichten van Bedrijven

Dukun > Doorlichten van Bedrijven

Lindha heeft brede kennis en ervaring op het gebied van het veranderen en verbeteren van bedrijfsvoering. De in de praktijk opgedane kennis en ervaring wil ik graag bij u inzetten om samen met u en uw mensen de bedrijfvoering in uw bedrijf aan te pakken en te verbeteren

Het ontwikkelproces staat volop in de belangstelling, en terecht. Ieder bedrijf is nl. in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit en de inzet en motivatie van zowel directie, management als de individuele medewerkers. Het beter benutten van ieders mogelijkheden leidt tot niet onaanzienlijke kostenbesparingen, hetgeen resulteert in extra winst voor de onderneming.

Een gezond bedrijf heeft een duidelijk beleid en moet kunnen bouwen op zijn medewerkers. Ik beoordeel de kwaliteiten van alle medewerkers van het bedrijf. Vervolgens creëer ik een bepaalde bewustwording. Ik spreek mensen direct aan op hun eigen verantwoordelijkheid en maak voor hen inzichtelijk hoe ze functioneren en waar hun eventuele knelpunten liggen. Ik doe dit in een open sfeer en creëer op deze manier een draagvlak voor verbetering. Ik stimuleer medewerkers van de verschillende disciplines tot samenwerking. Niet z’n eigen eilandje verdedigen (territoriumgedrag), maar creëren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bedrijf

Investeren in menselijk kapitaal

Het ontwikkelen van een tactische aanpak en helpen van de organisatie om greep te krijgen op het proces van het sturen en committeren van medewerkers van hoog tot laag in de reorganisatie.

Het doorlichten van mensen, en van daaruit het omgaan, het coachen, het inspireren, teamspirit, conflicthantering, verandering van managementstijl en organisatiecultuur, kortom het beste er uithalen wat er in zit.

Een efficiënte en resultaatgerichte manier van werken gekoppeld aan een gezonde samenwerking van directie en medewerkers kenmerken mijn werkwijze.

Ziekteverzuim

Veel bedrijven kampen met een (te) hoog ziekteverzuim. Ik garandeer op voorhand dat ik het ziekteverzuim drastisch kan verminderen.

Ziekteverzuim kan in het algemeen worden onderverdeeld in twee categorieën: het echt ziek zijn, of door “omstandigheden” geen zin heeft om te komen werken (bijv. problemen thuis, ontevreden over werksituatie (bedrijfsvoering/functie/relatie met collega’s).

Ik kan nl. constateren wie echt ziek is of zich verschuilt achter “het ziek zijn”. Bij mensen die “echt” ziek zijn, kan ik het euvel veelal verhelpen. Personen (van directie, management tot het lagere personeel) die zich verschuilen achter een ziektebeeld, kan ik motiveren hun gedrag aan te passen en aan hun eigen houding te werken. Daarbij het precies aangeven wat en hoe zij dit kunnen doen. Ik kan hun exact aangeven waar de pijn zit.

In heel kort tijdsbestek kan ik een sterkte-zwakte analyse maken van alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers/directieleden/leden van het management in het bedrijf. Het voordeel hiervan is dat taken/functies kunnen worden toebedeeld die passen bij de sterke kanten van de desbetreffende medewerkers. Vaak vergt dat slechts een kleine verschuiving of een onderlinge wisseling van deeltaken. De winst die hiermee behaald wordt, is echter enorm.